Φορολογικές ελαφρύνσεις για την πρόσληψη νέων ή μακροχρόνια ανέργων.

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Φορολογικές ελαφρύνσεις για την πρόσληψη νέων ή μακροχρόνια ανέργων.

Με στόχο να μειωθεί η ανεργία σε νέους ηλικίας έως 30 ετών και να περιοριστεί το φαινόμενο της μετανάστευσης νέων ανθρώπων, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι άτομα με υψηλή εξειδίκευση, με διάταξη που περιέχεται στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε χτες στη Βουλή, δίνονται κίνητρα για προσλήψεις.

Τα κίνητρα αφορούν φορολογικές ελαφρύνσεις, με τις οποίες επιδιώκεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία ανέργων, αλλά και να επανενταχθούν οι μακροχρόνια άνεργοι στην αγορά εργασίας.

Ορίζεται ότι στο εξής οι εργοδοτικές εισφορές για τις νέες θέσεις εργασίας, θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών ή των νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητας. Επίσης, οι εισφορές θα είναι προσαυξημένες κατά 50% έως το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού ανά θέση εργασίας.

Προϋπόθεση είναι να προκύπτουν αθροιστικά τα εξής:

  • Να διαπιστώνεται αύξηση στον αριθμό των απασχολούμενων κατά το έτος πρόσληψης, σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης χρονιάς.
  • Να διαπιστώνεται αύξηση στη μισθολογική δαπάνη, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Τα παραπάνω κίνητρα παρέχονται μόνο για προσλήψεις νέων, ηλικίας έως 30 ετών ή για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Το ίδιο κίνητρο ισχύει και για περιπτώσεις όπου συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας, θα μετατραπούν από τους εργοδότες σε πλήρους απασχόλησης.

Η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα γι’ αυτές τις εργοδοτικές εισφορές ισχύει για μία τετραετία.

Προϋπόθεση να συνεχίσει να χορηγείται η προσαύξηση είναι να μην μειώνεται ο αριθμός των εργαζομένων σε μία επιχείρηση ή να μην μειώνεται η μισθολογική δαπάνη.