Αποζημίωση απόλυσης: Πόσα χρήματα δικαιούνται οι εργαζόμενοι (πίνακας)

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποζημίωση απόλυσης: Πόσα χρήματα δικαιούνται οι εργαζόμενοι (πίνακας)

Σε απολύσεις προσωπικού προχωρούν μια σειρά από επιχιερήσεις της χώρας ως συνέπεια της κρίσης που ξέσπασε με την πανδημία του κορωνοϊού. Στον παρακάτω πίνακα μπορούν δούν και να υπολογίσουν πόση αποζημίωση δικαιούνται οι εργαζόμενοι.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(Ν. 2112/1920, Ν. 3198/55,  Ν. 3899/2010 &  Ν.4093/2012)

Υπολογίστε ONLINE Tην Αποζημίωση σας

Καταγγελία ΧΩΡΙΣ προειδοποίησηΚαταγγελία ΜΕ προειδοποίηση.
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότηΠοσό αποζημιώσεωςΕπιπλέον ποσό αποζημιώσεωςχρόνος προειδο­ποίησηςΠοσό αποζημιώσεωςΕπιπλέον ποσό αποζημιώσεως
έτος συμπλ. έως έτημηνών  1 μήναςμηνός
έτη συμπλ. έως έτημηνών  2 μήνεςμηνός
έτη συμπλ.έως έτημηνώνμήνες1 1/2 μηνός
έτη συμπλ.έως έτημηνώνμήνες1 1/2 μηνός
έτη συμπλ.έως έτημηνώνμήνεςμηνών
έτη συμπλ έως 10 έτημηνώνμήνες2 1/2 μηνών
10 έτη συμπληρωμέναμηνώνμήνεςμηνών
11 έτη συμπληρωμέναμηνώνμήνες3 1/2 μηνών
12 έτη συμπληρωμέναμηνώνμήνεςμηνών
13 έτη συμπληρωμέναμηνώνμήνες4 1/2 μηνών
14 έτη συμπληρωμένα10 μηνώνμήνεςμηνών
15 έτη συμπληρωμένα11 μηνώνμήνες5 1/2 μηνών
16 έτη συμπληρωμένα και άνω12 μηνώνμήνεςμηνών
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (αφορά ιδιωτ. υπαλλήλους που την 12-11-­2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη και άνω)Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώΚατά τον κάτωθι υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ
17 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 1 μηνόςμήνεςμηνών+ 1/2 μηνός
18 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 2 μηνώνμήνεςμηνών+ 1 μηνός
19 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 3 μηνώνμήνεςμηνών+ 1 1/2 μηνός
20 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 4 μηνώνμήνεςμηνών+ 2 μηνών
21 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 5 μηνώνμήνεςμηνών+ 2 1/2 μηνών
22 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 6 μηνώνμήνεςμηνών+ 3 μηνών
23 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 7 μηνώνμήνεςμηνών+ 3 1/2 μηνών
24 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 8 μηνώνμήνεςμηνών+ 4 μηνών
25 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 9 μηνώνμήνεςμηνών+ 4 1/2 μηνών
26 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 10 μηνώνμήνεςμηνών+ 5 μηνών
27 έτη συμπληρωμένα12 μηνών+ 11 μηνώνμήνεςμηνών+ 5 1/2 μηνών
28 έτη συμπληρωμένα και άνω12 μηνών+ 12 μηνώνμήνεςμηνώνμηνών
  • Στο σύνολο των μισθών της αποζημίωσης προσαυξάνεται κατά 1/6.  Τέλος ισχύει το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α΄98) στο οποίο αναφέρεται ότι κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα κατά το ποσό που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 30. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 6.969,9 ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι, στην προκειμένη περίπτωση το ανωτέρω ποσό δεν προσαυξάνεται με την προσθήκη της αναλογίας των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας, γιατί αυτό αποτελεί πλέον το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών για τον καθορισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης. (άρθρο 5, παρ.1 Ν.3198/1955)
  • Για τον υπολογισμό της  αποζημίωσης από 12 μήνες συμπληρωμένοι έως και 16 έτη συμπληρωμένα λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
  • Ιδιωτικοί υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη.Έτσι, αυτή η κατηγορία των εργαζομένων, εκτός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους, οποτεδήποτε και   αν   απολυθούν,   δικαιούται,   επιπλέον   αποζημίωση   που   αυξάνεται   κατά   ένα μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς. Ειδικότερα:α) Χρόνος υπηρεσίας, για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης, είναι εκείνος που συμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθεί.β) Ο υπολογισμός της επιπλέον αυτής αποζημίωσης γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.