Ο κατήφορος του ΣΕΠΕ δεν έχει τέλος

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο κατήφορος του ΣΕΠΕ δεν έχει τέλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Συνάδελφοι – συναδέλφισσες

Ακόμη μια πινελιά στην πλήρη απαξίωση του ΣΕΠΕ και των Επιθεωρητών Εργασίας έβαλε η κυβέρνηση, προφανώς, με τη σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα:

  1. Αφού πρώτα προχώρησε στην υποβάθμιση του ΣΕΠΕ, από Ειδική Γραμματεία σε μια «αποκομματικοποιημένη» Γενική Διεύθυνση,
  2. στη συνέχεια κατήργησε πλήρως και την ελεγκτική αποζημίωση.

Ειδικότερα στο σχέδιο νόμο με τον τίτλο «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης», στο άρθρο 118 αναφέρονται τα εξής:

Το καταργούμενο άρθρο προέβλεπε τα εξής:

«Άρθρο 22

Ελεγκτική αποζημίωση

  1. 1. Στους επιθεωρητές, ελεγκτές και εμπειρογνώμονες των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄296), που αμείβονται με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και των οποίων φορέων οι επικεφαλής συμμετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) του άρθρου 8 του ν. 3074/2002, καταβάλλεται ελεγκτική αποζημίωση ύψους πενήντα (50) ευρώ ανά ημέρα ελέγχου και μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως. Η ελεγκτική αποζημίωση δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών των δικαιούχων αυτής και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και στους περιορισμούς των ορίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176).
  2. Το ύψος της ελεγκτικής αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου και το ανώτατο μηνιαίο όριο αυτής προσαυξάνονται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εάν οι προαναφερόμενες κατηγορίες προσωπικού έχουν κατά τη διενέργεια των ελέγχων την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά της ελεγκτικής αποζημίωσης ανά ημέρα ελέγχου, το ανώτατο μηνιαίο όριο αυτής, καθώς και η προσαύξηση του προηγούμενου εδαφίου.
  3. Η παρούσα αποζημίωση συμψηφίζεται με οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό επίδομα, ελεγκτική αποζημίωση ή άλλη σχετική με την άσκηση των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων παροχή που καταβάλλεται στους υπαγομένους στις διατάξεις του παρόντος.»

Συνοψίζοντας η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας υλοποιεί βήμα – βήμα ένα πλάνο ενεργειών που οδηγεί συστηματικά στη συνειδητή υποβάθμιση το Σ.ΕΠ.Ε. και την απαξίωση των Επιθεωρητών Εργασίας.

Ειδικότερα:

ΤΙ ΔΗΛΩΝΕ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δήλωση του Υπουργού στη συνάντηση με τους Επιθεωρητές Εργασίας, στην Αγησιλάου

«……Με τη δική σας στήριξη, αλλά και με τη δική μας ισχυρή πολιτική βούληση, δρομολογούμε την περαιτέρω θεσμική και οργανωτική ενδυνάμωση του ΣΕΠΕ……»

ΤΙ ΕΠΡΑΞΕ

Κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας και υποβάθμισή της σε γενική διεύθυνση με το Π.Δ. 84/2019

«Άρθρο 7

Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων

Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων

  1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Εργασίας. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168): (α) η Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, (β) το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, (γ) η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, (δ) η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.»

 

ΤΙ ΔΗΛΩΝΕ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δήλωση της Γενικής Γραμματέως Εργασίας, στη συνάντηση με την Ο.Σ.ΥΠ.Ε, όπως αυτή αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή της:

….Δίνοντας μας περισσότερες λεπτομέρειες έκανε αναφορά στην πρόβλεψη για θεσμοθέτηση στη Γενική Γραμματεία Εργασίας, δύο (2) νέων θέσεων Γενικών Διευθυντών – Γενικών Επιθεωρητών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3996/2011, δηλαδή μία θέση Γενικού Διευθυντή Γενικού Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων και μία θέση Γενικού Διευθυντή – Γενικού Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία…..

ΤΙ ΕΠΡΑΞΕ

στο σχέδιο νόμου, με τίτλο:

«Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης», στο άρθρο 111, προβλέπεται ότι παραμένει ένας Γενικός Διευθυντής. Ειδικότερα, αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 111

Οργανωτικές διατάξεις Υπουργείων

«1. Στις κάτωθι υπηρεσίες των οποίων οι θέσεις μετακλητών Γενικών Γραμματέων ή Ειδικών Γραμματέων καταργήθηκαν με το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α) συστήνονται θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων οι οποίοι προΐστανται των εν λόγω υπηρεσιών:……(δ) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) της Γενικής Γραμματείας Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στον οποίο υπάγονται οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ..»

ΤΙ ΔΗΛΩΝΕ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δήλωση του Υπουργού, στη συνάντησή του με την ΟΣΥΠΕ, όπως αυτή αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή της:

«Ο Υπουργός ευθύς μας ξεκαθάρισε ότι η ενίσχυση του παρεμβατικού μηχανισμού του Σ.ΕΠ.Ε, μέσω και της νομοθέτησης θετικών διατάξεων, αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα της Κυβέρνησης και της νέας Πολιτικής Ηγεσίας, καλώντας μας να εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους και τις προσπάθειές μας για την επιβολή της νομιμότητας στην αγορά εργασίας. Μας διεμήνυσε ότι το Σ.ΕΠ.Ε. ήταν Σώμα και παραμένει ως Σώμα, ενώ επικεφαλής του θα είναι πλέον Γενικός Γραμματέας και όχι Ειδικός Γραμματέας. Ήταν στον Υπουργό και παραμένει στον Υπουργό και θα οικοδομήσει μια άριστη συνεργασία με τους λειτουργούς του, τους οποίους εμπιστεύεται, με σκοπό τη στήριξη και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του έργου τους. Υποστήριξε ότι πρόθεσή του είναι μόνον η αναβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε.»

 

ΤΙ ΕΠΡΑΞΕ

Καταργείται η ελεγκτική αποζημίωση που χορηγούνταν σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4613/2019

 

Καλούμε την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ν’ αποκαταστήσει άμεσα την ανεξάρτητη και αυτόνομη λειτουργία στου Σώματος, καθώς και το κύρος των Επιθεωρητών Εργασίας, που επλήγησαν με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, θεσμικά και οικονομικά, αποφεύγοντας και κάθε περαιτέρω πρωτοβουλία αποδόμησης και υποβάθμισής τους.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, Επιθεωρητές και εργαζόμενους στο Σ.ΕΠ.Ε, ν’ αντιδράσουν ατομικά και συλλογικά, ενισχύοντας τη συλλογική μας φωνή και απορρίπτοντας άλλες, υποκριτικές και αναξιόπιστες στάσεις και πρακτικές.

Όλοι είμαστε υπόλογοι απέναντι στην ελληνική κοινωνία και στους εαυτούς μας.

 

O

Πρόεδρος

του Συλλόγου Τεχνικών & Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ

O

Πρόεδρος

της ΠΟΣΕΠΕ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

H

Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιθεωρητών Εργασίας

ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ