ΠΟΙΕΦΣΕΚ: Αντισυνταγματική η απαγόρευση πρόσβασης των ιατρικών επισκεπτών στον εργασιακό τους χώρο

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΟΙΕΦΣΕΚ: Αντισυνταγματική η απαγόρευση πρόσβασης των ιατρικών επισκεπτών στον εργασιακό τους χώρο

Δελτίο Τύπου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑ 15ΝΘΗΜΕΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί́ συνάδελφοι,

Ήδη από́ τα τέλη Ιουλίου, η αύξηση του αριθμού́ των κρουσμάτων covid 19 οδήγησε την Κυβέρνηση στην λήψη μέτρων που υποδηλώνουν πανικό́ και όχι σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας με αποκορύφωμα τον αποκλεισμό́ των Ιατρικών Επισκεπτών και Φαρμακοϋπαλλήλων από τον χώρο εργασίας τους, τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα πρώτα για 15 μέρες και μετά μέχρι τις 31 Αυγούστου. Αμέσως επικοινωνήσαμε με τον ΣΦΕΕ ώστε να απευθυνθούμε από́ κοινού́ στο Υπουργείο για να καταλάβουν ότι – εμείς που δεν είχαμε ούτε ένα κρούσμα λόγω της ιδιαίτερης προσοχής και συμμόρφωσης με τα μέτρα προστασίας – δεν είναι δυνατόν να είμαστε ο μόνος κλάδος που αποκλείεται από́ τον χώρο εργασίας του. Εκθέσαμε τα πιο πάνω εν όψει της νέας υπουργικής απόφασης που πρόκειται να βγει.

Η πρόταση μας ήταν να υπάρχει στο νέο ΦΕΚ η εξής διατύπωση που να μας αφορά́:

« Οι πέραν του μονίμου προσωπικού́ εργαζόμενοι (ιατρικοί́ επισκέπτες, τεχνικό́ προσωπικό́, προμηθευτές κ.τ.λ.) θα πρέπει να προσέρχονται στα νοσηλευτικά́ ιδρύματα και τις δομές δημόσιας υγείας από 1/9/2020 κατόπιν συνεννόησης και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας όπως ορίζονται από́ τον ΕΟΔΥ με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας η οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί́ την ιδιότητα τους».

Εξηγήσαμε ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τους συγγενείς των ασθενών που επισκέπτονται τους οικείους τους στα Νοσοκομεία από́ τους υπαλλήλους των φαρμακευτικών Εταιρειών που εργάζονται εκεί́ ασκώντας το επάγγελμα τους. Δεν μπορεί́ να ισχύει για εμάς η αναστολή́ των επισκεπτηρίων γιατί́ δεν κάνουμε επισκέψεις αλλά́ ιατρική ενημέρωση, την δουλειά́ μας.

Ο ΣΦΕΕ πρότεινε και αυτός την είσοδο από́ 1/9/2020 με λήψη αυστηρών μετρίων προστασίας .

Αν το υπουργείο συνεχίσει να μας βλέπει όχι σαν εργαζόμενους αλλά́ σαν φορείς του ιού́, θέτοντας σε κίνδυνο το εργασιακό́ μας μέλλον, εμείς θα κλιμακώσουμε τις προσπάθειες να τους απαλλάξουμε απ’ τις προκαταλήψεις τους. Με το περίγραμμα εργασίας του Ιατρικού́ Επισκέπτη που πρόσφατα κατατέθηκε στον ΕΟΠΠΕΠ, με την συμπαράσταση του ιατρικού́ κόσμου που είναι και οι μόνοι που γνωρίζουν την φύση του επαγγέλματος και τον ρόλο μας στην διαρκή́ τους επιμόρφωση και εκπαίδευση, με παραστάσεις και – αν χρειαστεί́ – με κινητοποιήσεις ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΜΕ Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΜΑΣ ΧΩΡΟΥΣ !

Καλή́ επάνοδος !! Καλό μήνα!