ΠΟΙΕΦΣΕΚ: Κοινωνική ανευθυνότητα κρατικών παραγόντων …

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΟΙΕΦΣΕΚ: Κοινωνική ανευθυνότητα κρατικών παραγόντων …

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΟ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ

Αφού́ η Κυβέρνηση «έλυσε» το θέμα της διασποράς κρουσμάτων κορονοϊού στα Νοσηλευτικά́ Ιδρύματα μειώνοντας κατά́ 5000 τον αριθμό́ του προσωπικού́ που υπηρετεί́ στις Μονάδες Υγείας και απαγορεύοντας στους Ιατρικούς Επισκέπτες την πρόσβαση σε αυτές από́ 1-15 Αυγούστου, ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ για το πως θα αντιμετωπίσει την αντεργατική́ πανδημία που έχει ξεσπάσει στους χώρους παραγωγής φαρμάκων και προώθησης παραφαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών!

Όλο και συχνότερα γινόμαστε δέκτες παράπονων από́ αυτούς τους κλάδους για υπεκφυγές με διάφορες προφάσεις στην ανανέωση των επιχειρησιακών συμβάσεων, για bulling σε εργαζόμενους από́ Διευθυντές Τμημάτων και προϊστάμενους, για απολύσεις, για μη εφαρμογή́ της εργατικής Νομοθεσίας ακόμα και σε συνδικαλιστές και για μη τήρηση των κανόνων υγιεινής κι ασφάλειας σε εργοστάσια, καταστήματα και επιχειρήσεις!

Γι’ αυτά τα ζητήματα έχουμε ήδη ζητήσει συνάντηση με τον εργοδοτικό́ φορέα. Όταν όμως οι καταγγελίες έχουν να κάνουν με εμφάνιση κρουσμάτων κορονοϊού σε εργοστάσια ή σε εργαζόμενους στα καταστήματα και με τον τρόπο που αυτά́ αντιμετωπίζονται από́ τον ΕΟΔΥ και κρατικούς φορείς η ανησυχία μας γενικεύεται. Δεν μπορεί́ εργαζομένη να καταγγέλλει ότι έχει συμπτώματα και πυρετό, να παίρνει από́ το τηλέφωνο (!!!) καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις αλλά́ όταν με δική́ της πρωτοβουλία κάνει το τεστ και βγαίνει θετικό́ να ψάχνουν τόσο αυτή́ όσο και ο εργοδότης της μάταια τους αρμόδιους για οδηγίες!

 Όλα αυτά́ έχουν να κάνουν με κοινωνική́ ανευθυνότητα κρατικών παραγόντων σε αναντιστοιχία με την ατομική́ υπευθυνότητα της εργαζόμενης! Δείχνουν πανικό́ και όχι συγκροτημένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας!

 Καλούμε την Κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προστατεύσει την Δημόσια Υγεία!   

Αγαπητοί́ συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Επειδή́ σε τέτοιες καταστάσεις κανένας δεν πρέπει να νιώθει μόνος σας καλούμε να συσπειρωθείτε στο Σωματείο Εργαζομένων σε επιχειρήσεις παραγωγής και πώλησης Καλλυντικών & υπηρεσιών Αισθητικής (ΣΕΠΑΚ) και στα επιχειρησιακά́ Σωματεία. Απευθυνθείτε στα Συλλογικά́ σας Όργανα ώστε να αντιμετωπίζονται και να καταγγέλλονται τέτοιες συμπεριφορές για να διασφαλιστεί́ ότι δεν θα επαναληφθεί́ το ίδιο σε άλλον εργαζόμενο!

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΕΦΣΕΚ.