ΠΟΙΕΦΣΕΚ: Επιδημία αντεργατικών αποφάσεων, με πρόσχημα τον κορονοϊό

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΟΙΕΦΣΕΚ: Επιδημία αντεργατικών αποφάσεων, με πρόσχημα τον κορονοϊό

Σε ανακοίνωσή της «για το 2ο κύμα της υγειονομικής και αντεργατικής πανδημίας», η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών & Φαρμακοϋπαλλήλων – Συναφών Επαγγελμάτων – Κλάδων, επισημαίνει:

Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Ιατρικοί́ Επισκέπτες, Φαρμακοϋπάλληλοι, εργαζόμενοι σε παραφάρμακο – καλλυντικό

Σε μια εποχή́ που με αφορμή́ την πανδημία του κορονοϊού όπου το δημόσιο σύστημα υγείας έχει αφεθεί́ στη μοίρα του και τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι ανύπαρκτα έχουμε επιδημία αντεργατικών ενεργειών και αποφάσεων.

Η Κυβέρνηση προχωράει στην απορρύθμιση του συστήματος υπερωριών και στην απλήρωτη εργασία με αντικατάσταση του 8ωρου με το 10ωρο, καθώς όπως αναφέρεται «οι επιχειρήσεις θα μπορούν να απασχολούν εργαζομένους ως 10 ώρες ημερησίως κατά́ μέγιστο, χωρίς προσθετή αμοιβή́ !!!!!». Στοχοποιεί́ συνδικαλιστικές ελευθερίες, ενώ́ δίνει το τελειωτικό́ χτύπημα στη λειτουργία του ΣΕΠΕ με την μεταφορά́ των αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό́ Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Στο φάρμακο όπως και σε όλους τους εργασιακούς χώρους η τηλεργασία ήρθε για να μείνει αλλάζοντας την φύση της δουλειάς και εντατικοποιώντας την, αφού το 8ωρο μετατρέπεται σε «κατ’ ανάθεση έργο» που μπορεί́ να σημαίνει και απεριόριστο χρόνο απασχόλησης.

Οι απολύσεις παρότι ο κλάδος δεν χαρακτηρίζεται «πληττόμενος» αντίθετα κερδοφορεί, ανταγωνίζονται την πανδημία. Με παρεμβάσεις μας έχουν ανακληθεί́ κάποιες, ενώ δηλώνουμε για άλλη μια φορά́ ότι στεκόμαστε δίπλα σε κάθε συνάδελφο που θέλει να διεκδικήσει το δικαίωμα στην εργασία του.

Δεν είναι η στιγμή́ απόδοσης ευθυνών σε αυτούς που απαξίωσαν το δημόσιο σύστημα Υγείας, αρνηθήκαν την πρόσληψη προσωπικού́, δεν πήραν μέτρα για αποφυγή́ του δευτέρου κύματος πανδημίας παρότι τους δόθηκε χρόνος και στο τέλος πανικόβλητοι μας ξαναέκλεισαν μέσα.

Αυτή́ η στιγμή́ είναι ώρα αγώνα για την προάσπιση της Υγείας και της Εργασίας μας.

Διεκδικούμε:

 • Μαζικά́ τεστ σε όλο τον πληθυσμό́.
 • Ουσιαστικά́ μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και τα σχολεία.
 • Μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών.
 • Άμεση δημιουργία πολλών νεών κλινών ΜΕΘ.
 • Επίταξη του ιδιωτικού́ τομέα υγείας, όχι εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
 • Πύκνωση δρομολογίων των Μεσών Μαζικής Μεταφοράς με προσλήψεις προσωπικού́ και τήρηση του υγειονομικού́ πρωτοκόλλου για τους εργαζομένους.
 • Κανένας εργαζόμενος και άνεργος χωρίς εισόδημα. Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Να μην κατατεθεί́ το νέο αντεργατικό́ νομοσχέδιο που καταργεί́ εργασιακά́ δικαιώματα και συνδικαλιστικές ελευθερίες.
 • Να μην ισχύει καμιά απόλυση από́ 1 Νοέμβρη.
 • Η κυβέρνηση να πάρει πίσω το νομοσχέδιο για την μείωση των κοινωνικών παροχών του ΟΑΕΔ.

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕ ΤΟ ΕΚΑ ΜΕ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.

Θεωρούμε θετικό́ το γεγονός ότι από́ κανένα φορέα από́ τις 29.8 και μετά δεν στοχοποιείται ο κλάδος των Ιατρικών Επισκεπτών μιας και οι Εταιρείες δεν κλείνουν και οι χώροι εργασίας εξακολουθούν να είναι ανοιχτοί́. Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις υποδείξεις του εκάστοτε εργοδότη και «όταν χρειαστεί́ διά ζώσης συνάντηση, αυτή́ θα πρέπει να γίνεται τηρώντας όλα τα ιατρικά́ πρωτοκόλλα και τις οδηγίες ασφαλείας της δημοσίας υγείας που θέτει ο ΕΟΔΥ και πάντα με προκαθορισμένο ραντεβού́».

Άλλωστε και το Υπουργείο αυτήν την σύσταση κάνει : « Η μετακίνηση από́ και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά́ τη διάρκεια της εργασίας εφόσον είναι απαραίτητο, γίνεται αποκλειστικά́ με σχετική́ βεβαίωση από́ τον εργοδότη, η οποία εκδίδεται μέσω του Πληροφοριακού́ Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Για τα νομικά́ πρόσωπα η βεβαίωση παρέχεται από́ τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, ενώ́ για τους αυτοαπασχολουμένους και τους ελεύθερους επιχειρηματίες από́ τους ίδιους.»

Χαιρετίζουμε τους Συλλόγους Ιατρικών Επισκεπτών και Φαρμακοϋπαλλήλων που με αγώνα, πιέσεις και παραστάσεις καταφέραν να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε Δομές Υγείας για τους συναδέλφους ακόμα και μέσα σε τέτοιες συνθήκες!

Είμαστε δίπλα στους Φαρμακοϋπαλλήλους και Φαρμακεργάτες που καθημερινά́ διεκδικούν το δικαίωμα στην εργασία παρά τις πιέσεις και τις τιμωρίες από́ προϊσταμένους και επιθεωρητές.

Με χαρά́ ανακοινώνουμε ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην ESTEE LAUDERHELLAS μέσα σε αυτήν την συγκυρία ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ που ισχύει μέχρι 31.10.2023 και υπερισχύει κάθε ατομικής.

Με αυτήν διασφαλίζονται:

 • Το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας με αντίστοιχες αποδοχές σε μια εποχή́ που είναι της «μόδας» η υποαπασχόληση με μικρότερο μισθό́, ενώ́ συζητιέται ακόμα και η 10ωρη απασχόληση ημερησίως χωρίς αύξηση των αποδοχών!
 • Όλα τα επιδόματα και οι άδειες που αφορούν τους συμβούλους ομορφιάς/αισθητικούς που συμπεριλαμβανόντουσαν στην προηγουμένη επιχειρησιακή́ σύμβαση.
 • Η καταβολή στο προσωπικό πώλησης των καταστημάτων προμήθειας επί της καθαρής αξίας των πωληθέντων σε ποσοστά́ που καθορίζει ο εργοδότης. Κάθε αναθεώρηση, αναδιαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάκληση της πολιτικής απόδοσης ποσοστών θα γνωστοποιείται εγγράφως από́ τον εργοδότη προς το Σωματείο Εργαζομένων έναν τουλάχιστον μήνα πριν.

Η υπογραφή́ της σύμβασης σε μια «ρευστή́» περίοδο οικονομικά́ και κοινωνικά́ όπως είναι η σημερινή́ βοηθά́ να επέλθει η εργασιακή́ ηρεμία και είναι πρότυπο για τους εργαζομένους στο Παραφάρμακο και Καλλυντικό!

 • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
 • ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!
 • ΟΧΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΟ-ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΟ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ!

AΘΗΝΑ, 9-11-2020

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ