Υπάρχουν πολλοί πρωταγωνιστές εκεί έξω που αξίζουν χειροκρότημα.. και σε πολλές περιπτώσεις είναι οι ίδιοι που υποτιμήθηκαν από την κυβέρνηση

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπάρχουν πολλοί πρωταγωνιστές εκεί έξω που αξίζουν χειροκρότημα.. και σε πολλές περιπτώσεις είναι οι ίδιοι που υποτιμήθηκαν από την κυβέρνηση

Author: ΑΡΚΙ

Έχουμε γράψει για τους Υγειονομικούς που για την αντιμετώπιση της πανδημίας έχουν μπεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία της δημόσιας υγείας . Οι υγειονομικοί αν και είναι οι πρώτοι δεν είναι οι μόνοι.

Στο άρθρο 23 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14/3/2020  (αριθμ. ΦΕΚ 64) ανάμεσα στα όργανα ελέγχου τήρησης των έκτακτων μέτρων αναφέρονται οι Επιθεωρητές -Ελεγκτές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.  Σ αυτήν αναφέρεται «Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, της παρούσας, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών πράξεων, μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής διοικητικών προστίμων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), …..»

Το ΣΕΠΕ λοιπόν μας λέει η κυβέρνηση ότι μεταξύ άλλων είναι αρμόδια αρχή για την διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων. Το ΣΕΠΕ;

Είναι η ίδια κυβέρνηση που με το  ΠΔ 84/2019   άρθρο 7   «κατάργησε» το ΣΕΠΕ ας μην ξεχνάμε αυτό ήταν μια από τις πρώτες κυβερνητικές προτεραιότητες τον Ιούλιο του 2019. Είναι η ίδια που σχεδίασε και υλοποίησε την υποβάθμισή του από Σώμα Επιθεώρησης εργασίας και ειδική γραμματεία  σε Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας.

Σήμερα για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των πρωταγωνιστών- εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ,στις εταιρείες παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων τροφοδοσίας τους,τους διανομείς,τους εργαζόμενους στους τομείς της ενέργειας και της ύδρευσης,στους τομείς της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και παραϊατρικού υλικού και τόσων άλλων εργαζομένων,τα δικαιώματα των οποίων συρρικνώνονται συνεχώς όσο διασπείρεται ο ιός,καθώς και για την τήρηση των κανόνων προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους, η ίδια κυβέρνηση βάζει το ΣΕΠΕ μπροστά σαν ασπίδα.

Είναι οι υποτιμημένοι εργαζόμενοι του ΣΕΠΕ που καλούνται να μπουν μπροστά και να θέσουν τον εαυτό τους και τους δικούς τους ανθρώπους σε δεύτερη μοίρα.

Αναλυτικά το άρθρο 23 του ΠΝΠ 64/2020

Άρθρο εικοστό τρίτο:
Μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού και διοικητικές κυρώσεις

1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, της παρούσας, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών πράξεων, μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής διοικητικών προστίμων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές-ελεγκτές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Ε.Α.Δ.

2. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι διατάξεις της  περ. α’ της παρ. 1, τα όργανα ελέγχου της περ. β’ της παρ. 1 σφραγίζουν υποχρεωτικά τον χώρο, ο οποίος λειτουργεί κατά παράβαση των ανωτέρω μέτρων. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης και της σχετικής έκθεσης κοινοποιούνται αυθημερόν στην κατά τόπο αρμόδια αρχή αδειοδότησης της εν λόγω επιχείρησης, η οποία οφείλει πάραυτα να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του χώρου, που λειτουργεί κατά παράβαση
των σχετικών μέτρων, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα της παρ. 1 του παρόντος βάσει των σχετικών αποφάσεων.

3. Στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που παραβιάζει τα μέτρα της παρ. 1 του παρόντος, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος και χωρίς
να θίγονται οι προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου  πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών δύνανται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς  του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, η διάθεση των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα
για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

arki.gr