Έφτασε η κανονικότητα και στα ΚΤΕΛ;

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έφτασε η κανονικότητα και στα ΚΤΕΛ;

Επίσης διαβάζουμε  το άρθρο 37 με το οποίο  καταργείται για τους οδηγούς η υποχρέωση εκ των προτέρων καταχώρισης στην “Εργάνη” των αλλαγών στο ωράριο. Με το άρθρο αυτό καταργείται η υποχρέωση καταχώρισης στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας των υπερωριών, του πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύσεων του προσωπικού κίνησης και των ημερήσιων στοιχείων προσωπικού και δρομολογίων των ΚΤΕΛ, καταργούνται δηλαδή όλες οι κατακτήσεις των εργαζομένων και η τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας επαφίενται στον πατριωτισμό των ΚΤΕΛατζήδων.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις μας  δημιουργούν εύλογες απορίες και ανησυχίες. 

Πέραν του γεγονότος ότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ποια η χρησιμότητα και κατά πόσον βοηθά τον έλεγχο η  υποβολή.. ” στο τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας “αντίγραφου του Ημερήσιου Βιβλίου Εργασίας και Δρομολογίων. 
Πραγματικά δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να καταλάβουμε τι εννοεί ο νομοθέτης με τη  φράση “ ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο προς τούτο εντεταλμένος υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλλει αμελλητί στο αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, που είναι εντεταγμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, ανά ένα αντίγραφο του Ημερήσιου Βιβλίου Εργασίας και Δρομολογίων...” . 
Που θα το καταθέτει δηλαδή στα κατά τόπους τμήματα Εργασιακών Σχέσεων θα έχουμε τα όμορφα του Ε12 και για τα ΚΤΕΛ τώρα;  Δεν είναι αυτό διοικητική επιβάρυνση; 

Εδώ το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,  ήτοι :
Ν.4512/2018 ΑΡΘΡΟ 213 1. Το άρθρο 27 του π.δ. 246/2006 (Α΄ 261) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων ή άλλων εντεταλμένων οργάνων εκάστου ΚΤΕΛ καταρτίζονται, αναρτώνται, εφαρμόζονται, υποβάλλονται αρμοδίως και ελέγχονται τα από τις ισχύουσες διατάξεις προβλεπόμενα στοιχεία, για τον προγραμματισμό και την παροχή εργασίας του προσωπικού εκάστου ΚΤΕΛ. 2. Ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο εντεταλμένος από το Δ.Σ. αυτού υπάλληλος, υποχρεούται να καταχωρεί σε πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τις υπερωρίες του προσωπικού, μηνιαίο πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύσεων του προσωπικού κίνησης και τα ημερήσια στοιχεία προσωπικού και δρομολογίων για κάθε λεωφορείο. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 3 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Εδώ το άρθρο 37  όπως είχε αναρτηθεί στο opengov. 

Άρθρο 37 – Έντυπα, βιβλία και στοιχεία δρομολογίων φορέων συγκοινωνιακού έργου ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ

1. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων ή άλλων εντεταλμένων οργάνων εκάστου ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, καταρτίζονται, αναρτώνται, εφαρμόζονται, υποβάλλονται αρμοδίως και ελέγχονται τα από τις ισχύουσες διατάξεις προβλεπόμενα και αναγκαία βιβλία, έντυπα και στοιχεία, για τον προγραμματισμό και την παροχή εργασίας του προσωπικού έκαστου ΚΤΕΛ.
2. Ο Πρόεδρος της ΚΤΕΛ Α.Ε. ή του ΚΤΕΛ ή ο εντεταλμένος υπάλληλος από το Δ.Σ. αυτού, τηρούν τα κάτωθι στοιχεία:
α. Βιβλίο υπερωριών προσωπικού, στο οποίο καταχωρούνται ημερολογιακά, οι υπό του προσωπικού πραγματοποιούμενες υπερωρίες.
β. Μηνιαίο πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύσεων του προσωπικού κίνησης, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε μισθωτού και οι ημερομηνίες εβδομαδιαίων αναπαύσεων αυτού.
γ. Για κάθε λεωφορείο ημερήσιο βιβλίο εργασίας προσωπικού και δρομολογίων.
3. Η υπηρεσία του ΚΤΕΛ υποχρεούται να ταξινομεί τα παραδιδόμενα σ’ αυτήν αντίτυπα του ημερήσιου βιβλίου εργασίας και δρομολογίων και να διαφυλάσσει αυτά για τη διενέργεια ελέγχου αυτών από τα αρμόδια όργανα, καθώς και για την ενδεχόμενη χορήγηση αντιγράφου, στο προσωπικό το οποίο αφορούν.
4. Στο τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο προς τούτο εντεταλμένος υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλλει αμελλητί στο αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, που είναι εντεταγμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, ανά ένα αντίγραφο του Ημερήσιου Βιβλίου Εργασίας και Δρομολογίων, των εντός της περιόδου εργασίας ημερών εργασίας του προσωπικού.
5. Για την κανονική τήρηση και συμπλήρωση των Ημερήσιων Βιβλίων Εργασίας και Δρομολογίων, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ευθύνονται ανάλογα με την περίπτωση, ο σταθμάρχης, ο ελεγκτής, ο οδηγός ή ο εισπράκτορας, για δε την προμήθεια και υποβολή στην αρμόδια Αρχή, ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ, ο προς τούτο εντεταλμένος υπάλληλος ή ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου, ανάλογα με την αρμοδιότητα εκάστου.».