Η κατάρτιση στον ΟΑΕΔ μετράει ως χρόνος ανεργίας

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η κατάρτιση στον ΟΑΕΔ μετράει ως χρόνος ανεργίας

Στις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι διατηρούνται τα δικαιώματα των ανέργων που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ καλύπτεται μέρος των ανεξόφλητων αποδοχών του εργοδότη προς τους εργαζόμενους από τον λογαριασμό του ΟΑΕΔ για την αφερεγγυότητα του εργοδότη. Αναλυτικά:

Οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον:

α) Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος.

β) Δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2.

γ) Έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Όσοι μέχρι την έναρξη διαγράφτηκαν από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, είτε επειδή δεν πληρούσαν την προϋπόθεση, μπορούν να υποβάλουν εντός ενενήντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση επανεγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, για την αποκατάσταση της συνέχειας της κατάστασης ανεργίας τους από την ανωτέρω διαγραφή και τη συνέχιση της καταβολής του τυχόν δικαιούμενου επιδόματος ανεργίας, αναδρομικά από την ημερομηνία διαγραφής.

Επίδομα αφερεγγυότητας ΟΑΕΔ

Όπως ορίζει το νομοσχέδιο, στη ρύθμιση περιλαμβάνεται κάθε εργοδότης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που η επιχείρησή του τέθηκε κατά τον νόμο σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, πέραν της περ. α’, που οδηγεί σε απαλλοτρίωση της περιουσίας του εργοδότη για την ικανοποίηση των πιστωτών του».

Επίσης καθορίζεται ότι σκοπός του «Λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα έξι μηνών, που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για κήρυξη της πτώχευσης.

ΠΗΓΗ: avgi.gr