ΟΣΜΕ: Πληρότητα 100% εντός των οχημάτων μετακίνησης των μαθητών !

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΣΜΕ: Πληρότητα 100% εντός των οχημάτων μετακίνησης των μαθητών !


Κατά παρέκκλιση σημαντικών και ουσιαστικών νομοθετικών ρυθμίσεων, τις οποίες το ίδιο έχει θεσπίσει, συνεχίζει κατά συρροή παρεκκλίνοντας, να νομοθετεί το “Επιτελικό Κράτος.”

Στο άρθρο 21 της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08.09.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3780) (Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών), αναφέρονται τα εξής:

1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών, κατά παρέκκλιση των άρθρων 6 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ53080/28.8.2020 (Β΄ 3611) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιτρέπεται η μεταφορά μαθητών και εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας του παρόντος άρθρου

Παρακάμπτονται τα άρθρα της Δ1α/ΓΠ.οικ53080/28.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης:

Άρθρο 6  (Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς)

Άρθρο 7 (Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης

                     και  ιδιωτικής χρήσης με οδηγό)

Άρθρο 8 (Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα)

Άρθρο 9 (Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία

                      δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις

                      σιδηροδρομικές μετακινήσεις)

Απαιτείται μεν,  σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο 21 της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08.09.2020 Κ.Υ.Α., να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση των μαθητών, αλλά εντός του οχήματος, η πρόνοια αυτή εγκαταλείπεται. 

Εγκαταλείπονται και παρακάμπτονται οι κανόνες τήρησης αποστάσεων,

εγκαταλείπονται και παρακάμπτονται οι κανόνες προς περιορισμό της διασποράς του κορονωϊού και κατ’ αυτό τον τρόπο,

εγκαταλείπεται πλέον η ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των μαθητών, στο έλεος των συμφερόντων και της ανικανότητας του “Επιτελικού Κράτους”.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ