Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” και ανάρτηση πίνακα προσωπικού. Τι ισχύει

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” και ανάρτηση πίνακα προσωπικού. Τι ισχύει

Με την υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλλει τον πίνακα προσωπικού ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ( Υπ.Απόφ. 29502/85/1-9-2014) δίδεται η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στους υποβληθέντες πίνακες ανά πάσα στιγμή (όχι μόνο κατά τον επιτόπιο έλεγχο) οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί.

Ωστόσο εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν.2874/2000, σύμφωνα με την οποία ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναρτά τον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας, σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας. 
Επομένως ο πίνακας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και έχει λάβει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, θα πρέπει να είναι αναρτημένος σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτόν όλοι οι εργαζόμενοι.

Ο αιτιολογικός λόγος της σχετικής διάταξης είναι να λαμβάνει γνώση ο εργαζόμενος, των στοιχείων που αφορούν για παράδειγμα την
οργάνωση του χρόνου της απασχόλησής του (ημέρες εργασίας – ώρες εργασίας – διακοπές διαλλείματα – ημερήσια ανάπαυση) ώστε να είναι σε θέση να διαπιστώσει την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται σε σχέση με την πραγματική του απασχόληση, εάν δηλώνονται νόμιμα οι αλλαγές ή τροποποιήσεις του χρόνου εργασίας του, την τυχόν προϋπηρεσία που του έχει αναγνωρίσει ο εργοδότης του, την ειδικότητα με την οποία δηλώνεται για την εργασία που εκτελεί κ.λ.π.

Όπως είναι προφανές η ανωτέρω υποχρέωση ανάρτησης του πίνακα προσωπικού δεν είναι μια διαδικαστικού τύπου υποχρέωση αλλά αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο, καθώς συχνά συναντάται το φαινόμενο σε επιχειρήσεις, να αναρτώνται εσωτερικά προγράμματα εργασίας που περιέχουν οργάνωση χρόνου εργασίας εντελώς διαφορετική από τα νόμιμα πρωτοκολλημένα προγράμματα που έχουν υποβληθεί στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία όμως στερούνται νομιμότητας και δεν δύναται να εφαρμοστούν για την απασχόληση των εργαζομένων.

Η μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης του πίνακα προσωπικού σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας, συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 24 του Ν.3996/2011, όπως ισχύει).

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων