Πάρτι προσλήψεων και απευθείας αναθέσεων

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πάρτι προσλήψεων και απευθείας αναθέσεων

Γιάννης Μπαζαίος

Ασυλία στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας για το επόμενο τετράμηνο δίνει η κυβέρνηση και ο υπουργός Μεταφορών, επιτρέποντας να υπογράψει συμβάσεις παροχής συγκοινωνιακού έργου ή μίσθωσης λεωφορείων (για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα) κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων.

Διατάξεις κορονοϊού για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών και τις προσλήψεις οδηγών και τεχνικών επιστρατεύει η κυβέρνηση, διαπιστώνοντας ότι «δεν περνούν» οι φωτογραφικές διατάξεις σε «διαγωνισμούς» μίσθωσης, προμηθειών και προσλήψεων.

Με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το Σάββατο 22 Αυγούστου, μεταξύ άλλων διατάξεων για εργασιακά και ευνοϊκές διατάξεις για τουριστικές επιχειρήσεις, για τους επόμενους 6 μήνες ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. θα μπορεί να συνάπτει με διατάξεις κατεπείγουσας ανάγκης κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων (βλ. άρθρο 269 ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147 Α) συμβάσεις παροχής συγκοινωνιακού έργου, μίσθωσης λεωφορείων και παροχής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες οδηγούς για χρονική διάρκεια που θα καθορίζεται μετά από διαπραγμάτευση.

Με σειρά προτεραιότητας (!) οι νέες θέσεις εργασίας οδηγών και τεχνιτών στις αστικές συγκοινωνίες, με διαδικασίες «κάτι σαν… ΑΣΕΠ»

Ακόμα οι ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ αποκτούν τη δυνατότητα να κάνουν προσλήψεις με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τις ειδικότητες ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Τεχνιτών πάσης φύσεως οχημάτων και συρμών.

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις γίνονται με ευθύνη των φορέων «βάσει της σειράς προτεραιότητας και των κριτηρίων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)» -δηλαδή θα λαμβάνει αυτοδίκαια την έγκριση του ΑΣΕΠ μόλις… περάσουν 10 ημέρες από την παραλαβή της εισήγησης και μετά θα εκδίδεται προκήρυξη από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με 15ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και κριτήρια «κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28)», δηλαδή κυρίως… τη σειρά προτεραιότητας!

Τα προσόντα

Ειδικά για τους οδηγούς, στα προσόντα θα απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης ανάλογης κατηγορίας (π.χ. Δ’ κατηγορίας για λεωφορεία) και ενεργό Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Υπάρχει πρόβλεψη ότι η προκήρυξη θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του οικείου φορέα και του ΑΣΕΠ και περίληψή της, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, το όριο ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δημοσιεύεται σε τουλάχιστον δύο εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας για δέκα ημέρες.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά στον οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων μέσα σε έναν μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής. Οι προσωρινοί πίνακες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για «έλεγχο νομιμότητας».

Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Ομως η ΠΝΠ δίνει περιθώριο 20 ημερών στο ΑΣΕΠ να διενεργήσει τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο – κι αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, θεωρείται ότι (διά της… παραγραφής, αφού είναι πρακτικά αδύνατο να ανταποκριθεί χρονικά) το ΑΣΕΠ επικυρώνει ως οριστικό τον προσωρινό πίνακα προσλήψεων.

Θα ακολουθήσει σύμβαση δοκιμαστικής υπηρεσίας ενός έτους με αποδοχές, πριν από την κατάρτιση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (μετά από έλεγχο καταλληλότητας και επάρκειας).

Κατά το διάστημα της ειδικής δοκιμαστικής υπηρεσίας οι εργαζόμενοι διαθέτουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας του οικείου φορέα και παρακολουθούν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης ανά κατηγορία ειδικότητας.

ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / ΤΡΥΨΑΝΗ ΦΑΝΗ

Πάρτι και στη Θεσσαλονίκη…

Με την ΠΝΠ δίνεται η δυνατότητα στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης να κάνει κι αυτός μέσα στο επόμενο 4μηνο τις απευθείας αναθέσεις του, μέχρι του ποσού των 418.000 ευρώ για κάθε σύμβαση προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, ή έως 5,225 εκατ. ευρώ για συμβάσεις έργων (συν ΦΠΑ), χωρίς τη συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου, με κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά, για τη «διασφάλιση της επάρκειας του στόλου των λεωφορείων του, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της συντήρησης αυτών». Επιβάλλεται πάντως (με ποινή ακυρότητας) η δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων της σύμβασης.

Θυμίζουμε ότι ο ΟΑΣΘ έχει σε εκκρεμότητα τρεις μεγάλους φωτογραφικούς διαγωνισμούς τηλεματικής στα όρια των ανωτέρω ποσών, ενώ θα έχει την ευκαιρία να αγοράζει ανταλλακτικά, λάδια και άλλα αναλώσιμα χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν – ενδεχομένως και κανένα μεταχειρισμένο λεωφορείο τώρα που αποκαλύφθηκαν τα πραγματικά κοστολόγια…

ΟΑΣΘ

Στάσεις εργασίας στον ΟΑΣΘ​​​​​

Εν αναμονή της τελικής απόφασης για την οριστικοποίηση των απεργιακών κινητοποιήσεων βρίσκονται οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ αλλά και το επιβατικό κοινό της πόλης. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Ιωάννης Δήμκας, έχει στείλει εξώδικο για την πραγματοποίηση στάσεων εργασίας που θα ξεκινήσουν από μεθαύριο Τετάρτη. Οι ώρες θα ανακοινωθούν σήμερα, εφόσον δεν ευοδωθούν οι συζητήσεις με τους αρμοδίους.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και την εκπλήρωση παροχών μη μισθολογικού κόστους, αλλά και την αγορά ανταλλακτικών, ζήτημα μεγάλης σημασίας, αφού πολλά από τα λεωφορεία του στόλου είναι ακινητοποιημένα λόγω βλαβών.

Στ.Μ.

Αναδημοσίευση από efsyn.gr