Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

(ΦΕΚ τ.Α 64/14.3.2020) 

Άρθρο δέκατο έβδομο.
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι μετά από τις 10.4.2020.