Μητρόπουλος Αλέξης: για την Παροχή οδηγιών κατ εφαρμογή του αρθ. 43 του ν. 4484/2017 του ΥΠΟΙΚ Γ. Χουλιαράκη.

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μητρόπουλος Αλέξης: για την Παροχή οδηγιών κατ εφαρμογή του αρθ. 43 του ν. 4484/2017 του ΥΠΟΙΚ Γ. Χουλιαράκη.

Παραμονές Χριστουγέννων η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βρήκε την ευκαιρία να καταργήσει τον θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων και να ακυρώσει δεκάδες ΣΣΕ και ΥΑ που έχουν υπογραφεί και έχουν μη μισθολογικό περιεχόμενο.

Έτσι, παρά τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού, αλλά και της υπουργού Εργασίας πρόσφατα στη Βουλή, ότι θα ξαναλειτουργήσουν οι συλλογικές συμβάσεις με την …έξοδό μας από το Μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018, με μία πρωτοφανή σε θεσμική βαρβαρότητα υπουργική απόφαση του αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ κ.Γεωργίου Χουλιαράκη, η κυβέρνηση ακύρωσε μαζικά και αναδρομικά ΣΣΕ και κατέστησε ανίσχυρες δεκάδες υπουργικών αποφάσεων και αποφάσεων Διοικήσεων Φορέων και Οργανισμών της γενικής κυβέρνησης που είχαν υπογραφεί από 1-8-2017.

Συγκεκριμένα με την υπ’αριθ.πρωτ. οικ.2/92306/ΔΕΠ/18-12-2017 απόφασή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γεώργιος Χουλιαράκης, εφαρμόζοντας τον ν. 4484/2017 που ψηφίστηκε κατ’εξουσιοδότηση τριτομνημονιακής δέσμευσης (ν. 4336/2015 υποπαρ. Δ9) από όλα τα κόμματα του μνημονιακού τόξου:

α)Καταργεί αναδρομικά ισχύουσες ΣΣΕ φορέων της γενικής κυβέρνησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο :

«Στις περιπτώσεις συμπερίληψης μη μισθολογικών παροχών σε εν ισχύ συλλογικές συμβάσεις εργασίας φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν, δυνάμει των διατάξεων του ν. 1876/1990 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να προβούν άμεσα στις κατά νόμο απαραίτητες ενέργειες προς κατάρτιση νέας συλλογικής σύμβασης για τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών αφού προηγουμένως συνεκτιμήσουν τα αποτελέσματα της μελέτης αξιολόγησης επιπτώσεων χορήγησης των εν λόγω παροχών (περ. β’, παρ. 2, αρθ. 43, ν.4484/2017). Η συγκεκριμένη μελέτη θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει τον αριθμό των εργαζομένων που αφορά η παροχή, την προκαλούμενη δαπάνη καθώς και τον τρόπο κάλυψης η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από έγκριση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής-ΜΠΔΣ- για όλη τη χρονική διάρκειά του. Επισημαίνεται ότι η μελέτη αυτή επισυνάπτεται ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος στην νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που πρόκειται να υπογραφεί. Είναι προφανές ότι οι μη μισθολογικές παροχές δύναται να χορηγηθούν μόνο εφόσον τεκμαίρεται από την εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων του φορέα η δυνατότητα παροχής τους, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.».

β)Απαιτεί υπουργική προέγκριση για υπογραφή κάθε νέας ΣΣΕ

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο:

«Στις περιπτώσεις που επίκειται η υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, επισημαίνεται ότι πριν την κατάρτισή της οφείλει να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία ήτοι η σύνταξη μελέτης επιπτώσεων, η έγκριση της από τον αρμόδιο ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, η συνεκτίμηση επιπτώσεών της καθώς και η προσάρτησή της στην προς κατάρτιση Σ.Σ.Ε. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, οι μη μισθολογικές παροχές δύναται να χορηγηθούν μόνο εφόσον τεκμαίρεται από την εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων του φορέα η δυνατότητα παροχής τους, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

γ)Θεσπίζει ρήτρα συνυπογραφής κάθε ΣΣΕ από τον ΥπΟικ

Ειδικότερα στην εγκύκλιο του Αναπληρωτή ΥπΟικ αναφέρεται ότι:

«…εφεξής κάθε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας φορέα Γενικής Κυβέρνησης, κατά το μέρος που θα καθορίζει τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών ετήσιου ύψους άνω των 5.000 ευρώ, οφείλει να συνυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Για το σκοπό αυτό καλούνται οι εν λόγω φορείς όπως υποβάλλουν εγκαίρως στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους-Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής (ΓΛΚ-ΔΕΠ) όλα τα απαραίτητα στοιχεία (κείμενο Σ.Σ.Ε, μελέτη εκτίμησης οικονομικών επιπτώσεων και έκθεση ΓΔΟΥ εποπτεύοντος Υπουργείου) προκειμένου η αρμόδια Διεύθυνση, σε συνεργασία με άλλες Δ/νσεις του Γ.Λ.Κ. και του ΥΠΟΙΚ να ετοιμάζει την σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών περί συνυπογραφής ή μη της εν λόγω συλλογικής ρύθμισης.»

δ)Ακυρώνει αναδρομικά ΥΑ, ΚΥΑ και αποφάσεις ΔΣ φορέων της γενικής κυβέρνησης

Συγκεκριμένα στην ανωτέρω εγκύκλιο ορίζεται ότι:

«Στις περιπτώσεις όπου η χορήγηση μη μισθολογικών παροχών απορρέει από εν ισχύ υπουργική απόφαση ή κοινή υπουργική απόφαση, πρέπει να ακολουθηθεί αναλογικώς η ανωτέρω διαδικασία. Κατά συνέπεια, από την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου (1η Αυγούστου 2017) και λόγω ορισμού υποχρεωτικής σύμπραξης του Υπουργού Οικονομικών σε υπουργικές αποφάσεις κάθε μορφής κατά το μέρος που ρυθμίζουν μη μισθολογικές παροχές η αξία των οποίων ξεπερνά τα 5.000 ευρώ ετησίως, οι εν λόγω κανονιστικές πράξεις οφείλουν άμεσα να επικαιροποιηθούν. Τα νέα σχετικά σχέδια υ.α. ή κ.υ.α. οφείλουν να προωθηθούν με πρωτοβουλία των καθ’ύλην αρμόδιων Υπουργείων στην ανωτέρω Δ/νση του Γ.Λ.Κ. (Εισοδηματικής Πολιτικής) προκειμένου η τελευταία να διαμορφώνει – σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Δ/νσεις – την εισήγηση περί συνυπογραφής της ή μη από τον Υπουργό Οικονομικών.».

ε)Καταργεί αναδρομικά όλες τις αποφάσεις ΔΣ ή άλλων οργάνων της Διοίκησης φορέων της γενικής κυβέρνησης

Ειδικότερα στην ανωτέρω εγκύκλιο αναφέρεται ότι:

«Σε ό,τι αφορά περιπτώσεις στο πλαίσιο των οποίων μη μισθολογικές παροχές έχουν χορηγηθεί με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης φορέα Γενικής Κυβέρνησης ή/και φορέων που ανήκουν στο Κεφάλαιο Α’ του Ν.3429/2005, οι διοικήσεις των εν λόγω φορέων υποχρεούνται σε άμεση ανάκληση των εν λόγω αποφάσεων, κατά το μέρος που προβλέπουν χορήγηση μη μισθολογικών παροχών και υποβολή σχεδίων νέων αποφάσεων στην Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. μαζί με όλα τα αναγκαία οικονομικά δεδομένα που θα τεκμηριώνουν την οικονομική δυνατότητα του φορέα να προβεί στην χρηματοδότηση των εν λόγω μη μισθολογικών παροχών, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, προκειμένου η Δ/νση να διαμορφώνει την εισήγηση προς τον ΥΠΟΙΚ περί έγκρισης ή μη της εν λόγω απόφασης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην περ. α’ της παρ 2 του ν. 4484/17. Αυτονόητο είναι ότι η εν λόγω έκθεση πρέπει να συνοδεύεται από έγκριση του ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος, κατά περίπτωση, Υπουργείου.».

στ)Καταργεί αναδρομικά όλες τις παροχές σε είδος προς τους εργαζόμενους

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόσφατη ανωτέρω εγκύκλιο:

«Προβλέπεται η κατάργηση παροχών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν σε κάθε είδους Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ή Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης εργαζομένων καθώς και σε μειωμένα εισιτήρια και δωρεάν κάρτες Διαδρομών. Εξαιρείται μόνο η ασφάλιση προσωπικού του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας με τα μέσα μεταφοράς επειγόντων περιστατικών».

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι πλέον η συλλογική αυτονομία παύει να ισχύει, αφού οι ΣΣΕ που καταρτίζονται από τους φορείς του Δημοσίου και τα ΝΠΙΔ που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο και τις συλλογικές εκπροσωπήσεις των εργαζομένων είναι «αδειανά πουκάμισα». Και αυτό διότι οι εταίροι δεν μπορούσαν με βάση το ενιαίο μισθολόγιο να θεσπίσουν διατάξεις μισθολογικές, ενώ τώρα χάνουν και τη δυνατότητα να συνάπτουν ρυθμίσεις και για ΜΗ μισθολογικές παροχές.

Απόλυτος ρυθμιστής είναι πλέον το κράτος που θα περικόπτει κάθε ευνοϊκή ρύθμιση για τους εργαζόμενους, όταν δεν συντάσσεται με τις μνημονιακές επιταγές. Πρόκειται για ευθείες αντισυνταγματικές διατάξεις που καταργούν τη συλλογική αυτονομία και οδηγούν τη χώρα δεκαετίες πίσω, ακυρώνοντας αγώνες των εργαζομένων να θεσπίσουν κατώτερα όρια προστασίας των συνθηκών εργασίας στο Δημόσιο.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση:

-Να ανακαλέσει την αντισυνταγματική και παράνομη αυτή εγκύκλιο και

-Να μην προβεί σε ανάκληση παροχών που χορηγήθηκαν και μάλιστα με την σύμφωνη γνώμη των Διοικήσεων των φορέων που η ίδια διόρισε.

Πρόκειται για ένα συντριπτικό πλήγμα στην συνδικαλιστική ελευθερία και άλλο ένα χτύπημα της κυβέρνησης «της Αριστεράς» εις βάρος των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ εκφράζει τη βαθιά μας θλίψη απέναντι στην κυβέρνηση και καλεί τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του Δημοσίου και την ΑΔΕΔΥ να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ o Πρόεδρος, Αλέξης Μητρόπουλος