Εγκύκλιος για ασφαλιστική κάλυψη σε μισθωτούς και μη, ασφαλισμένους e-ΕΦΚΑ & ανέργους

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εγκύκλιος για ασφαλιστική κάλυψη σε μισθωτούς και μη, ασφαλισμένους e-ΕΦΚΑ & ανέργους

Ξεκαθαρίζει το τοπίο της ασφαλιστικής ικανότητας για τους μισθωτούς, αλλά και τους μη μισθωτούς, δηλαδή τους επαγγελματίες και τους αγρότες, έως το Φεβρουάριο του 2021

Με εγκύκλιο του e- ΕΦΚΑ, σημειώνεται πως η ασφαλιστική ικανότητα και η χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης σε είδος στον άμεσα ασφαλισμένο και στα μέλη οικογενείας του αποκτάται από 1η Ιανουαρίου 2020 και εφεξής εφόσον:

* ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50  ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και

* ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει 2 μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικά για το έτος 2020 παρατείνεται ή ασφαλιστική ικανότητα από 1η Μαρτίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 στους μη μισθωτούς, που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου του 2020. Η παράταση γίνεται κατ εξαίρεση, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Η ανωτέρω παράταση ισχύει αναδρομικά από 1η Ιουλίου 2020.

Οι  αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ χορηγούν ασφαλιστική ικανότητα στα μέλη οικογένειας των άμεσα ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ικανοί, μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας είναι τα έμμεσα μέλη να είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 19η Φεβρουαρίου 2020.

Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου 2020 έως 28 Φεβρουαρίου 2021, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαιτούμενων, για το παραπάνω χρονικό διάστημα, ημερών ασφάλισης που προβλέπεται στα παρακάτω πρόσωπα και στα μέλη της οικογενείας τους:

* Στους εργαζόμενους στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”, στα “Ναυπηγεία Σκαραμαγκά”, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

* Στους αναβάτες ιπποδρομιών, τους μαθητευόμενους αναβάτες, και τους προπονητές δρομώνων ίππων,

* Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. ως μισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.4387/2016,

* Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26 Ιουλίου 2018 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4576/2018,

* Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.2256/1994.

* Στους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. και του πρώην Ε.Τ.Α.Α., που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων των περ. Α και Β της υποπ. Α3, του άρθρου πρώτου του  ν.4254/2014, καθώς και στους ανασφάλιστους υπερήλικες της περ. 5 της υποπ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 οι οποίοι έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της υποπ. Α3 περ. Γ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος παρατείνεται έως 28 Φεβρουαρίου 2021.

*Στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως 28-2 -2021.

* Στους άνεργους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου δευτέρου του ν.3845/2010 και της περ. Α, της υποπ. Α3, του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως 28 Φεβρουάριο 2021.

*Στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ και στα μέλη της οικογενείας τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, δικαιούνται ασφαλιστικής ικανότητας, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση από τις αρμόδιες επιτροπές οικονομικής αδυναμίας της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν.2458/1997 για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή.

πηγή: capital.gr