Πρώην ΕΕΣΣΤΥ: H ΣΣΕ (0=0%) που θα υπέγραφε η ΠΟΣ στον ΟΜΕΔ στις 31/12/2019

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρώην ΕΕΣΣΤΥ: H ΣΣΕ (0=0%) που θα υπέγραφε η ΠΟΣ στον ΟΜΕΔ στις 31/12/2019

Διαβάζουμε άρθρο:

Το στέκι της έλξης μετά την χυδαία επίθεση σε βάρος των μηχανοδηγών από τους νόθους της ΠΟΣ και τα “ιδρυτικά μέλη” του -τάχα- νέου Σωματείου δημοσιεύει το κείμενο της ΣΣΕ που θα υπέγραφε η ΠΟΣ και τα Σωματεία στις 31/12/2019 για τους εργαζόμενους στην τεχνική βάση.
Αποκαλύπτουμε την 

την δυσωδία του σάπιου συνδικαλιστικού κατεστημένου στον σιδηρόδρομο, που θα υπέγραφε ΜΗΔΕΝΙΚΗ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους 500  και πλέον εργαζόμενους στην πρώην ΕΕΣΣΤΥ στις 31/12/2019.
Οι εργαζόμενοι στην τεχνική βάση σήμερα οφείλουν να αντιληφθούν τα πραγματικά κίνητρα όσων στο όνομα της -υφαρπαγής- της υπογραφής τους, παρουσιάζονται ως “εκπρόσωποι” τους και καταφέρονται ενάντια σε άλλους εργαζόμενους(μηχανοδηγοί και κίνηση).Η  ΠΑΣΚ του Ζαφειρόπουλου-πρώην Οργανωτικού Γραμματέα της ΠΟΣ (ο οποίος όπως μάθαμε είναι στα ιδρυτικά μέλη του “νέου” Σωματείου και άρα γνωρίζει πολύ καλά τι υπογράφει  σε ανακοίνωση, όντας έμπειρος στο συνδικάτο), η ΔΑΚΕ του Κιουτσούκη (που υπέγραψε και 0% στην ΓΣΕΕ) και η ΔΕΣΚ του Παναγούλια (ο γιαλαντζί κομμουνιστής που θέλει να γίνει χαλίφης), -όλοι συνδικαλιστές της ΠΟΣ -θέλουν τώρα  να κάνουν …νέο Σωματείο,αφού πρώτα  οργάνωσαν την νοθεία στο 36ο συνέδριο της.Θέλουν να πείσουν ότι διεκδικούν αυξήσεις όταν στις 31/12/2019 είχαν αποδεχτεί το 0% στον ΟΜΕΔ μόνο και μόνο για να υπογράψουν μια ΣΣΕ και να την παρουσιάσουν ως “επιτυχία” στους τεχνίτες. Αφού πλέον δεν έχουν καταφέρει τίποτα, στρέφονται ενάντια στους μηχανοδηγούς. Ανίκανοι και επικίνδυνοι.

Μέχρι και τις μειώσεις των μνημονιακών Νόμων αποδέχονταν (άρθρο 2)!
Ας δούμε και το κείμενο που θα υπογραφόταν στις 31/12/2019 και όπως κοινοποιήθηκε απο τον ΟΜΕΔ. 
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΡΥΒΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΕΣΤΥ) Α.Ε».

Η ΕΕΣΣΤΥ συστάθηκε στις 8.4.2013 με βάση τη σχετική καταχώριση στο Μητρώο του Γ.Ε.Μ.Η. και δυνάμει των σχετικών προβλέψεων του Ν. 4111/2013. Ως σκοπός της ΕΕΣΣΤΥ ορίστηκε με το άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 4111/2013 «… η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής  και ανακατασκευής τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού και άλλων μέσων τροχιάς, η διαχείριση ή/και εκμίσθωση τροχαίου υλικού είτε ιδιόκτητου είτε εξ ονόματος άλλων (συμπεριλαμβανομένου τροχαίου υλικού που τυχόν της ανατεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι αγοραίας αμοιβής) σε τρίτους, κάβε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της …». Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού προβλέφθηκε με τον ίδιο νόμο (βλ. άρθρο 24 παρ. 1) η απόσχιση του Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ (ως Γενική Διεύθυνση Συντήρησης τροχαίου υλικού) και η εισφορά του στην ΕΕΣΣΤΥ.Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 239/12.8.2013 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων η Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. είχε υπαχθεί σε καθεστώς αποκρατικοποίησης (μέσω πώλησης του συνόλου των μετοχών της) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3049/2002 (άρθρο 3) και του ν. 3871/2010 (άρθρο 48) με την μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της στο ΤΑΙΠΕΔ. Την 01.04.2019 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποκρατικοποίησης και έλαβε χώρα η μεταβίβαση των μετοχών του 100% της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Δυνάμει των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. κατά τις Συνεδριάσεις των 25.9.2019 και 26.9.2019 αποφασίστηκε η έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.» από την ανώνυμη εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, καθόσον η πρώτη ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε, συνιστά 100% θυγατρική της δεύτερης.Η τελική απόφαση της συγχώνευσης των δυο εταιρειών ελήφθη από τις Γενικές Συνελεύσεις αυτών στις 5.12.2019, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Ν. 4601/2019. Η οριστική σύμβαση συγχώνευσης υπεγράφη δυνάμει του υπ’ αριθ. 5498/9.12.2019 Συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Καρκανοπούλου και έχει υποβληθεί ως προβλέπεται στο Γ.Ε.ΜΗ. προς δημοσιότητα κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (αριθμ. πρωτ. ΓΕΜΗ 1887588 ).Με βάση δε το άρθρο 4.7 της εν λόγω Σύμβασης Συγχώνευσης προβλέφθηκε, ότι: «…Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα Εταιρεία (δηλαδή η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και τις υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας (δηλαδή της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.) και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή …». Με βάση την ανωτέρω πρόβλεψη καθίσταται σαφές ότι όλες οι έννομες σχέσεις της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών σχέσεων για το προσωπικό που απασχολεί σήμερα θα μεταβιβαστούν ως έχουν στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. χωρίς να επέλθει οιαδήποτε μεταβολή.Στην Αθήνα, σήμερα …./12/2019 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:1. Τσικαλάκης Νικόλαος, Πρόεδρος και Βελαώρας Βασίλειος, Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών «Λαρισαϊκός»,2. Λαζού Νικόλαος, Πρόεδρος και Πανόπουλος Χρήστος, Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Βορείου Ελλάδος,3. Λεχουρίτης Ανδρέας, Πρόεδρος και Κόκλας Χαράλαμπος, Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Πελοποννήσου,4. Αρχοντής Αναστάσιος, Πρόεδρος και Κόντε Γεωργία, Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών ΟΣΕ,5. Χατζηκίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος και Κλάψης Νεκτάριος, Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών ΟΣΕ,6. Κόνδυλας Νικόλαος, Πρόεδρος και Στεφανίδης Χαράλαμπος, Γεν. Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ ΟΣΕ,7. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος και Ντίτσας Ιωάννης, Γεν. Γραμματέας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, αφενόςΚαι αφετέρου1. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»2. Τσαλίδης Φίλιππος, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,όπως εκπροσωπούνται δεόντως εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με τον νόμο συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣτις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι της απορροφώμενης εταιρείας, ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. που συνδέονται με την Εταιρία με σύμβαση ή σχέση εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου. ΑΡΘΡΟ 2ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ1. Όλοι οι μισθολογικοί και μη μισθολογικοί όροι εργασίας που αφορούν στο προσωπικό της απορροφώμενης εταιρείας, ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε., όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με την από 20-07-2018 Σ.Σ.Ε. που έχει υπογραφεί μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε., αλλά και από τους ν. 4024/2011, 4093/2012 και 4354/2015 εξακολουθούν και ισχύουν μέχρι τη λήξη της παρούσας.2. Τα μέρη δεσμεύονται να ξεκινήσουν αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας διαπραγματεύσεις για την σύναψη νέας ΣΣΕ, με επαναδιαπραγμάτευση όλων των όρων.
ΑΡΘΡΟ 3ΑΡΧΗ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣΕυνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 4ΔΙΑΡΚΕΙΑΗ παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι μονοετής και αρχίζει από τις 24 Οκτωβρίου 2019 έως τις 23 Οκτωβρίου 2020. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΗΓΗ: Το στέκι της έλξης