Καθορίστηκε το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων για την παρουσία τους στις εκλογές των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθορίστηκε το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων για την παρουσία τους στις εκλογές των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Με Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Εργασίας Ευτυχίας Αχτσιόγλου, καθορίστηκε το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων για την παρουσία τους στις εκλογές των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και τον τρόπο καταβολής ως εξής:

Α) Για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής:

  1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 10 έως 200 μέλη ποσό πενήντα και πενήντα (50,50) €.
  2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) €.
  3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 601 μέλη και άνω, ποσό ογδόντα τέσσερα (84,00) €.

 

Β) Για λήψη απόφασης εκπροσώπησης στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση:

  1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 10 έως 200 μέλη ποσό τριάντα δύο (32,00) €.
  2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό εξήντα τρία (63,00) €.
  3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 601 μέλη και άνω, ποσό εβδομήντα οκτώ (78,50) €.

 

Γ) Για την εκλογή των λοιπών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών):

  1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 10 έως 200 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) €.
  2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό εκατόν δέκα εννέα (119,00) €.
  3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 601 μέλη και άνω, ποσό εκατόν πενήντα (150,00) €.

Δ) Προκειμένου για σωματεία με λιγότερα από 300 μέλη, τα οποία εκλέγουν την ίδια ημέρα Εφορευτική Επιτροπή, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπροσώπους Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών και λαμβάνουν απόφαση εκπροσώπησης στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η αμοιβή των δικαστικών αντιπροσώπων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε (135,00) €.

 

Όπου στην απόφαση αυτή γίνεται λόγος περί «μελών» νοούνται τα οικονομικώς εντάξει μέλη μέχρι και κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης των δικαστικών αντιπροσώπων καθορίζεται σε 8 ώρες ημερησίως. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τη συνδικαλιστική οργάνωση στον δικηγόρο που ορίστηκε δικαστικός αντιπρόσωπος, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών. Σε περίπτωση που η διαδικασία των εκλογών διαρκεί περισσότερες από μία ημέρες, τα αντίστοιχα ποσά αμοιβής καταβάλλονται για τις επιπλέον ημέρες, συμπληρωματικά, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών.

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ήμερα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (30 Απριλίου 2018)